شیمی کوانتومی واسپکتروسکوپی

شیمی کوانتومی واسپکتروسکوپی

سردبير : دکتر سید فرامرز طیاری
ويراستار : دكتر سيد فرامرز طياري، دكتر علي ابراهيمي، دكتر محمد وكيلي، دكتر عبدالرضا نكوئي، دكتر حسين نيكوفرد، دكتر بهزاد چهكندي، دكتر احسان زاهدي
ISSN : 2228-6896
نشاني : ايميل:sftayyari@yahoo.com

ليست شمارگان