مجله علوم آماری

مجله علوم آماری

سردبير : محسن محمدزاده
ويراستار : جعفر احمدي، حميد پزشك، رحيم چيني پرداز، غلامرضا محتشمي برزاداران، يداله محرابي، محسن محمدزاده، نادر نعمت الهي
وب سايت : http://jss.irstat.ir
ISSN : 1735-8183
نشاني : تهران، تقاطع جلال آل احمد و چمران، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده علوم رياضي، دفتر مجله علوم آماري، كد پستي 1411713116، صندوق پستي 134-14115، دورنگار: 66499827 -021، ايميل:amar@modares.ac.ir
شماره تماس : 021-66495540

ليست شمارگان