تحليلي بر چشم انداز علمي كشور

فیزیک روز

دوره - - شماره 10

نوع مقاله: Original Article
چكيده: پيشرفت هاي چشمگير علمي كشور در سطوح مختلف، در دهه هاي گذشته برهيچ كس پوشيده نيست. اين پيشرفت حتي در سطح علومي كه درآن بسيار جوان هستيم، بسيار چشمگير و در پارهاي، قابل رقابت با بهترين مراكز علمي دنيا در آن زمينه ً انسان هاي قانعي در زمينۀ كسب و است. اما از آنجا كه ما اصالتا توسعۀ علم و دانش نيستيم، سعي من در اين نوشتار، شايد بيان دوبارۀ اين پيشرفت ها نباشد، بلكه تكيه بر بخشي از كاستي هايي است كه با حل آنها، مسير علمي كشور به سمت قطب علمي دنيا در قالب مرجعيت علمي، هموارتر خواهد شد.
كلمات كليدي:
قیمت : 20,000 ريال