نوبل ۲۰۱۵ فيزيك و نوسان طعم نوترينوهاي جرمدار

فیزیک روز

دوره - - شماره 10

نوع مقاله: Original Article
چكيده: كميتۀ نوبل، جايزۀ 2015 در رشتۀ فيزيك را، به تاكاآكي كاجيتا و آرتور مك دانالد، سرپرست هاي دو آزمايشگاه به ترتيب SuperKamiokande و SNO براي كشف نوسان طعم نوترينوها و در نتيجه جرمدار بودن آنها اعطا كرد. در اين نوشتار، ابتدا تاريخچه اي از تحول فيزيك نوترينوها ارائه مي كنيم و سپس مروري بر اهميت نتايج اين آزمايش ها، در تعميق فهم ما از فيزيك نوترينو خواهيم داشت.
كلمات كليدي:
قیمت : 20,000 ريال