رياضي‌دان يا فيزيك‌دان؟ مصاحبه با سدريك ويلاني، برندۀ جايزۀ فيلدز 2010

فیزیک روز

دوره - - شماره 10

نوع مقاله: Original Article
چكيده: در ارديبهشت امسال سدريك ويلاني، رياضيدان سرشناس و برندۀ جايزۀ فيلدز در سال 2010 ،به دعوت پژوهشگاه دانش هاي بنيادي سفري به ايران داشت. در اين سفر، ضمن ارايه سخنراني هاي تخصصي و عمومي در بعضي از دانشگاه ها، امكان يك مصاحبه با مجلۀ« فيزيك روز» در دانشگاه صنعتي شريف به ياري ميزبانان ايشان فراهم شد. مجلۀ « فيزيك روز»از دكتر ايمان افتخاري و دكتر مرتضي فتوحي كه در مصاحبه ما را همراهي و آن را امكانپذير كردند و ديگراني كه سفر ايشان را تسهيل و امكان ارتباط پژوهشگران كشور با دانشپيشگان تراز اول دنيا را فراهم كردهاند و همچنين از وبگاه «مكتبخونه» براي فراهم كردن امكانات فني اين مصاحبه، قدرداني مي كند.
كلمات كليدي:
قیمت : 20,000 ريال