خانۀ فيزيك اصفهان

فیزیک روز

دوره - - شماره 10

نوع مقاله: Case report
چكيده: خانۀ فيزيك اصفهان، مؤسسه اي مردم نهاد است كه با حمايت شهرداري اصفهان، براي ترويج دانش فيزيك و شاخه هاي وابسته به آن ايجاد شده است. خانۀ فيزيك بستر مناسبي براي آموزش هاي گوناگون و آگاهي بخشي به عموم مردم استان نسبت به مسائل مختلف دانش پايه و به روز فيزيك از طريق مشاهده، همفكري و دسترسي به منابع مختلف اطلاعاتي لاست. هدف اصلي خانۀ فيزيك اصفهان، عمومي كردن علم فيزيك در جامعه، آشنايي مردم با تاريخ علوم و كاربردهاي آن و نيز گسترش فرهنگ درست اطع رساني و ترويج فعاليت هاي فردي و گروهي در ميان آنان است. عمومي كردن علم فيزيك براي توسعه، نوآوري، ابتكار و ترويج دانش زيبا و جذاب فيزيك است. اعضاي شوراي علمي-اجرايي خانۀ فيزيك اصفهان اعضاي هيئت علمي دانشگاه صنعتي اصفهان و دانشگاه اصفهان و دبيران با تجربۀ فيزيك شهر هستند. اين خانه با حضور اساتيد دانشگاهي و رئيس انجمن فيزيك ايران در تاريخ نهم ديماه ۱۳۹۳ افتتاح شد. ابوالفضل خسروي مدير شهر علم اصفهان هدف اصلي تشكيل هر خانۀ علم را ترويج عمومي علم در سطح دانش آموزي، دانشجويي و عامۀ مردم برشمرد. با توجه به نيازهاي روزافزون جامعه به تغيير سبك زندگي، نياز است كه اين علوم در فرهنگ مردم وارد شود. در علوم پايه و علوم انساني فعاليت هايي انجام مي شود كه سبك زندگي مردم را تغيير مي دهد. وي گفت: يكي از مهمترين اهداف راهاندازي شهر علم در اصفهان، كه ميتواند الگويي براي ديگر شهرها باشد، همكاري عميق، بين شهر و دانشگاه است. از آنجا كه شهرداري از توانمندي و امكانات بالايي برخوردار است و با توجه به حضور كارشناسان قوي در شهر، اين دو با هم براي ترويج علم همپوشاني خوبي دارند. در تابستان امسال در خانۀ فيزيك، برنامه هاي متنوعي برگزار شد كه در ادامه به ترتيب اهميت به آنها اشاره خواهد شد.
كلمات كليدي:
قیمت : 20,000 ريال