علوم پايه مجموعه علومي است كه به بررسي بنيادي، ماهيت، قوانين و روابط حاكم بين پديده ها مي پردازد. سامانه دانش گستر بركت با توجه به اين موضوع كه علوم پايه زيربناي اصلي ساير دانش ها محسوب مي شود، حوزه علوم پايه را راه اندازي نمود. اين حوزه شامل زيرشاخه هاي آمار، رياضي، زيست شناسي، زمين شناسي، شيمي، علوم، فيزيك، محيط زيست و هواشناسي مي باشد. در اين حوزه اساتيد، دانشجويان و محققين مي توانند جهت ارتقاء سطح علمي، از منابع اطلاعاتي منسجم و يكپارچه سامانه استفاده نمايند. شايان ذكر است سامانه دانش گستر بركت از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي در صورت تمايل در زمينه هاي علمي دعوت به همكاري مي نمايد.